Cesti_RAFaci_-_logo_120x160.png, 30kB
Email:
cestirafaci@seznam.cz
Telefon:
+420 776594885
Adresa:
Čeští RAFáci
Puklice 52
58831 Puklice (u Jihlavy)
Czech Republic
      ČEŠTÍ  RAFÁCI   -   CZECH  RAF  CREW      
facebook.gif, 1,3kB jazyk_cesky.png, 637B jazyk_anglicky.png, 826B

 


Toto je stará verze sekce Články, nová verze (dosažitelná standardně přes menu vlevo) obsahuje i původní starší texty včetně tohoto.

články

Příklad dokumentu, jaký byla schopna vytvořit nacistická ideologie. Jeho cíl je sice na první pohled skrytý, z textu však jasně vyplývá - je jím zotročení Čechů.
Stručný komentář poukazující na některé důležité pasáže jsme vyslovili dole.

Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava publikovaný pod č. 75/1939 Sb.

Po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země. Násilí a nerozum vytrhly je svévolně z jejich starého historického okolí a posléze jejich zapojením do umělého útvaru Česko-Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu. Od roku k roku zvětšovalo se nebezpečí, že z tohoto prostoru - jako již jednou v minulosti - vyjde nové nesmírné ohrožení evropského míru. Neboť česko-slovenskému státu a jeho držitelům moci se nepodařilo organisovati rozumně soužití národních skupin, v něm svémocně spojených, a tím probuditi a zachovati zájem všech zúčastněných na udržení jejich společného státu. Tím však prokázal svou vnitřní neschopnost k životu a propadl proto nyní také skutečnému rozkladu.
Německá říše však nemůže v těchto pro její vlastní klid a bezpečnost stejně jako pro obecné blaho a obecný mír tak rozhodně důležitých oblastech trpěti žádné trvalé poruchy. Dříve nebo později musela by nésti nejtěžší důsledky jako mocnost dějinami a zeměpisnou polohou nejsilněji interesovaná a spolupostižená. Odpovídá tudíž příkazu sebezáchovy, jestliže Německá říše jest rozhodnuta zasáhnouti rozhodně k zajištění základů rozumného středoevropského řádu a vydati nařízení, která z toho vyplývají. Neboť dokázala už ve své tisícileté dějinné minulosti, že díky jak velikosti, tak i vlastnostem německého národa jediná jest povolána řešiti tyto úkoly.
Naplněn vážným přáním sloužiti opravdovým zájmům národů sídlících v tomto životním prostoru, zajistiti národní svébytnost německého a českého národa, prospěti míru a sociálnímu blahu všech, nařizuji tudíž jménem Německé říše jako základnu pro budoucí soužití obyvatelů těchto oblastí toto:

Čl. 1
(1) Části bývalé Česko-Slovenské republiky, obsazené v březnu 1939 německými oddíly, náleží od nynějška k území Velkoněmecké říše a vstupují jako "Protektorát Čechy a Morava" pod její ochranu.
(2) Pokud obrana Říše toho vyžaduje, učiní Vůdce a říšský kancléř pro jednotlivé části těchto území úpravu od toho odchylnou.

Čl. 2
(1) Obyvatelé protektorátu, kteří jsou příslušníky německého národa, stávají se německými státními příslušníky a podle předpisů zákona o říšských občanech z 15. září 1935 (Říš. Zák. I., str. 1146) říšskými občany. Pro ně platí tudíž také ustanovení na ochranu německé krve a německé cti. Podléhají německé soudní pravomoci.
(2) Ostatní obyvatelé Čech a Moravy stávají se státními příslušníky Protektorátu Čechy a Morava.

Čl. 3
(1) Protektorát Čechy a Morava jest autonomní a spravuje se sám.
(2) Vykonává svoje výsostná práva, náležející mu v rámci protektorátu, ve shodě s politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami Říše.
(3) Tato výsostná práva jsou vykonávána vlastními orgány a vlastními úřady s vlastními úředníky.

Čl. 4
Hlava autonomní správy Protektorátu Čechy a Morava požívá ochrany a čestných práv hlavy státu. Hlava protektorátu potřebuje pro výkon svého úřadu důvěry Vůdce a říšského kancléře.

Čl. 5
(1) Jako zastánce říšských zájmů jmenuje Vůdce a říšský kancléř "Říšského protektora v Čechách a na Moravě". Jeho úřední sídlo jest Praha.
(2) Říšský protektor jako zástupce Vůdce a říšského kancléře a jako zmocněnec říšské vlády má úkol pečovati, aby bylo dbáno politických směrnic Vůdce a říšského kancléře.
(3) Členové vlády protektorátu jsou potvrzováni říšským protektorem. Potvrzení může býti odvoláno.
(4) Říšský protektor jest oprávněn dáti se informovati o všech opatřeních vlády protektorátu a udíleti jí rady. Může podati námitky proti opatřením, která by byla s to poškoditi Říši, a je-li nebezpečí v prodlení, vydati nařízení nutná ve společném zájmu.
(5) Od vyhlášení zákonů, nařízení a jiných právních předpisů, jakož i od výkonu správních opatření a pravoplatných soudních rozsudků jest upustiti, podá-li říšský protektor námitky.

Čl. 6
(1) Zahraniční věci protektorátu, obzvláště ochranu jeho státních příslušníků v cizině, zastává Říše. Říše povede zahraniční věci tak, jak to odpovídá společným zájmům.
(2) Protektorát obdrží zástupce u říšské vlády s úředním označením "vyslanec".

Čl. 7
(1) Říše poskytuje protektorátu vojenskou ochranu.
(2) Vykonávajíc tuto ochranu, udržuje Říše v protektorátu posádky a vojenská zařízení.
(3) Pro udržení vnitřní bezpečnosti a pořádku může protektorát zříditi vlastní sbory. Organisaci, početní sílu a výzbroj určí říšská vláda.

Čl. 8
Říše vykonává bezprostřední dohled na dopravnictví, jakož i na pošty a telekomunikace.

Čl. 9
Protektorát náleží k celnímu území Německé říše a podléhá její celní výsosti.

Čl. 10
(1) Zákonitým platidlem jest vedle říšské marky až na další koruna.
(2) Poměr obou měn navzájem určí říšská vláda.

Čl. 11
(1) Říše může vydávati právní předpisy s platností pro protektorát, pokud toho vyžaduje společný zájem.
(2) Pokud je dána společná potřeba, může Říše převzíti do vlastní správy správní obory a zříditi k tomu potřebné vlastní říšské úřady.
(3) Říšská vláda může učiniti opatření potřebná k udržení bezpečnosti a pořádku.

Čl. 12
Právo platné nyní v Čechách a na Moravě zůstává v účinnosti, pokud neodporuje smyslu převzetí ochrany Německou říší.

Čl. 13
Říšský ministr vnitra vydá v dohodě se zúčastněnými říšskými ministry právní a správní předpisy potřebné k provedení a doplnění tohoto výnosu.

V Praze dne 16. března 1939.
Vůdce a říšský kancléř:
Adolf Hitler v. r.
Říšský ministr vnitra:
Dr. Frick v. r.
Říšský ministr zahraničí:
Ribbentrop v. r.
Říšský ministr a přednosta říšské kanceláře:
Dr. Lammers v. r.

 

Komentář Czech Spitfire Clubu

Tento říšský výnos jsme zařadili mezi námi zveřejňované články jako učebnicový příklad toho, jaké tvořila nacistická ideologie dokumenty. Vydávání jejich "právních norem" se kromě morálky a principů mezinárodního práva rozchází také s logikou a objektivní pravdou. Možná si mohli toto divadlo, kterým chtěli skrýt své skutečné záměry, i odpustit...
A přesto jsou dnes u nás lidé, kteří tvrdí, že nacisti vlastně nebyli tak zlí a že se Češi neměli za protektorátu tak zle... Zní to až neuvěřitelně, ale i s takovýmito názory se lze setkat na některých diskusních fórech. Přitom, kdyby si tito "odbornících na historii" dali alespoň tu práci, aby si pročetli oficiální dokumenty. Vždyť z každé věty výše uvedeného výnosu doslova čiší snaha skrýt své skutečné cíle - zotročení Čechů.

Čtenář si může například sám porovnat následující rozpory.
V článku 3 je uvedeno:
(1) Protektorát Čechy a Morava jest autonomní a spravuje se sám.
(2) Vykonává svoje výsostná práva, náležející mu v rámci protektorátu, ve shodě s politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami Říše.
... tedy slovo autonomní je v nacistickém pojetí rovno slovu podřízený.

Za zamyšlení stojí i znění článku 10:
(1) Zákonitým platidlem jest vedle říšské marky až na další koruna.
(2) Poměr obou měn navzájem určí říšská vláda.
... tedy jen jedna ze stran určuje vzájemný kurz měn, opět příklad "dobrého úmyslu".

V zájmu obou jedna strana "osvíceně" nařizuje (uvedeno v úvodu):
Naplněn vážným přáním sloužiti opravdovým zájmům národů sídlících v tomto životním prostoru, zajistiti národní svébytnost německého a českého národa, prospěti míru a sociálnímu blahu všech, nařizuji tudíž jménem Německé říše jako základnu pro budoucí soužití obyvatelů těchto oblastí toto:...
... tedy jeden národ "ve prospěch obou" nařizuje druhému.

Pro změnu deformovaní historie, co by na tento výklad dějinných vztahů mezi Slovany a Germány asi řekli kromě Čechů třeba Lužičtí Srbové... (text v úvodu):
Po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země. Násilí a nerozum vytrhly je svévolně z jejich starého historického okolí a posléze jejich zapojením do umělého útvaru Česko-Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu.

A ještě jedna perla na závěr (viz úvod Výnosu):
Německá říše jest rozhodnuta zasáhnouti rozhodně k zajištění základů rozumného středoevropského řádu a vydati nařízení, která z toho vyplývají. Neboť dokázala už ve své tisícileté dějinné minulosti, že díky jak velikosti, tak i vlastnostem německého národa jediná jest povolána řešiti tyto úkoly.
... a to již snad ani není třeba komentovat...

 
Informace a materiály z tohoto webu lze využít pro připomínání památky našich letců a další pozitivní záměry v souladu s idejemi spolku.
Pokud by šlo o převzetí dat, publikování jinde, komerční oblast a podobně, považujeme za fér nás nejprve kontaktovat. Vynasnažíme se být ku pomoci.

 

Vyhledávání

Info a odkazy

Muzeum RAF Police
Pravidelné články o čs. letcích:
Free Czechoslovak Air Force
Památníky čs. letcům RAF
Pozvánky (komplet: Aktuality)
13. července, 13:00-18:00 (sobota)
Den otevřených dveří - Letecké Muzeum Točná (web)
10. srpna, 13:00-18:00 (sobota)
Den otevřených dveří - Letecké Muzeum Točná (web)
Kalendář (komplet: Aktuality)
21. června
Oldřich Hořejší (112) - plk., F/Lt RAF (bombardovací pilot)
* 21.6.1912 Plzeň
† 22.4.1982 V. Británie
Zdeněk Řezáč (102) - pplk., F/Sgt RAF (palubní radiotelegrafista / střelec)
* 21.6.1922 Bělehrad (Srbsko)
† 30.8.1943 u Beaulieu (V. Británie)
Novinky (komplet: Aktuality)
5. května
  Čs letci - Letci z okolí - nová sekce umožňující zobrazit v mapě letce narozené v okolí zvolené lokality a vypsat jejich údaje v tabulce. Využít se dá i aktuální GPS pozice třeba telefonu.
Prosby
Kdyby se náhodou našel nějaký dobromyslný podporovatel naší činnosti... Budeme rádi :o)
Weby přátel a další odkazy
Daniel Švec, Letecké muzeum Točná.
KVH Sky Riders, KVH "Pětačtyřicítka" Brno, KHL Jindřichův Hradec, Classic Trainers, KX-B, Čs. letci, 21. zTL Čáslav, 22. zVrL Náměšť n. O., Spolek pro voj. pietní místa, Pterodactyl Flight, ...
Flying Revue, Shop 211 SQN, VálečníPtáci.Cz, Air-Shop.cz, Krtmítko pro duši, ...
(více: Odkazy)